google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công thì nhưng chi phí khám, khách hàng cần phải xin tờ biên lai thu tiền viện phí có đóng dấu của bệnh viện để nộp hồ sơ bồi thường.

Mẫu hóa đơn khám bệnh tại Bệnh viên công

bien lai thu tien vien phi

Khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công thì nhưng chi phí khám, khách hàng cần phải xin tờ biên lai thu tiền viện phí có đóng dấu của bệnh viện để nộp hồ sơ bồi thường. Lưu ý:

  • Hóa đơn tài chính với chi phí trên 200,000đồng (Có liệt kê nội dung chi phí hoặc kèm Bảng kê chi tiết).
  • Bv công sử dụng “Biên lai thu tiền viện phí” theo mẫu của Bộ tài chính (Ghi rõ nội dung chi phí hoặc kèm Bảng kê chi tiết)
  • Hóa đơn bán lẻ có dấu nhà thuốc cho chi phí dưới 200,000 đồng (có nội dung chi phí)