google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Tài về các tài liệu cần thiết để yêu cầu bồi thường

I. BẢO HIỂM SỨC KHỎE

1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường

2. Danh sách Bệnh viện bảo lãnh

3. Mâu đơn tường trình tai nạn

 

II. BẢO HIỂM Ô TÔ

1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường

2. Gara liên kết

3. Mâu đơn tường trình tai nạn

 

IiI. BẢO HIỂM DU LỊCH

1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường

2. Gara liên kết

 

IV. BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP

1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường tai nạn

2. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường Tài sản

3. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường trách nhiệm